Spoločnosť Kreatim, s.r.o., vyhlasuje verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov „Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline“. Účelom súťaže je výber autora najvhodnejšieho riešenia prestavby a rekonštrukcie existujúceho funkcionalistického bytového domu – Ružičkovho domu a návrh novostavby polyfunkčného bytového domu na mieste existujúceho Domu diecéznej charity ako spoločného obytného bloku v centre Žiliny.

Vyhlásenie súťaže: 23. 03. 2017 o 10.00
Odovzdanie návrhov: 14. 06. 2017 do 15.00
Vyhlasovateľ: Kreatim, s.r.o., Prídavková 41/A, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
Adresa: Predmestská, Žilina
Druh podujatia: Súťaž
Kontakt: Ing.arch. Viera Šottníková
0903 794736
viera.sottnikova@gmail.com

LEHOTY SÚŤAŽE

Dátum vyhlásenia súťaže: 23. 03. 2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: 31. 05. 2017 do 24:00 hod.
Termín odovzdania návrhov: 14. 06. 2017 do 15:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 20. – 21. 06. 2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 20. 07. 2017
Lehota na vyplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov

CENY

  1. cena: 5 000,- EUR
  2. cena: 3 000,- EUR
  3. cena: 2 000,- EUR

Odmeny spolu do výšky max. 2000 EUR, režijné náklady sa neudeľujú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny a odmeny.

Zámerom je vybudovať polyfunkčný objekt s prevládajúcou obytnou funkciou, pričom jednotlivé byty budú zodpovedať súčasným nárokom a trendom na bývanie. Návrh nových funkcií a kapacít areálu si vyžaduje vyriešiť jeho dopravnú obsluhu a možností odstavovania a parkovania vozidiel obyvateľov a návštevníkov v rámci riešeného územia. Pri návrhu konštrukčných systémov budovy a ich technických riešení je nutné sledovať ako architektonické, tak aj funkčné hľadisko, so zreteľom na maximálnu investičnú a prevádzkovú efektívnosť a jednoduchosť údržby.

 

Nakoľko súčasný stav existujúcich stavieb nie je zhodný, je potrebné nájsť najvhodnejšie riešenie tak z architektonického ako i z ekonomicky efektívneho pohľadu. Očakáva sa, že z architektonického hľadiska a výrazového konceptu bude zachovaný pôvodný Scheerov návrh.

 

Ružičkov dom je od roku 2009 vo vlastníctve Žilinskej diecézy. Pôdorys budovy má nepravidelný tvar sledujúci kontaktné ulice. Pre budovu sú typické pavlače, z ktorých je prístup do bytov, ktorých plocha je pre potrebu existujúcich 12-ich bytov predimenzovaná.

 

Dom diecéznej charity plní svoju charitatívnu funkciu aj v súčasnosti, avšak jeho stavebno-technické a dispozičné riešenie nedáva predpoklady pre ďalšie využitie na vyhlasovateľom požadované nové funkčné využitie. Preto výhodnejším je jeho asanácia a na jeho mieste výstavba nového polyfunkčného domu zodpovedajúceho významu územia v meste, v súlade s požiadavkami a záväznou časťou Územného plánu mesta Žilina.

ZLOŽENIE POROTY

Riadny členovia poroty:

závislí na vyhlasovateľovi:

1. Mgr. Robert Krett

nezávislí na vyhlasovateľovi:

2. Ing. arch. Martin Bišťan
3. prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
4. Ing. arch. Alexander Koban
5. Ing. arch. Štefan Moravčík
6. Ing. arch. Martin Pavelek
7. Ing. arch. Tomáš Sobota

Náhradníci poroty:

nezávislí na vyhlasovateľovi:

1. Ing. arch. Júlia Durdyová
2. Ing. arch. Magdaléna Krajčírovičová,
3. Akad. arch. Dušan Voštenák,
závislí na vyhlasovateľovi:
4. Ing. Peter Budinský

Experti poroty:

Ing. Štefan Halvoň, expert na statiku a stavebné konštrukcie
Mgr. Vladimír Majtan, expert na pamiatky a pamiatkové stavby
V prípade potreby si môže porota prizvať ďalších členov.

Súťažné návrhy je možné odovzdať najneskôr 14.06.2017 do 15:00 hodiny na sekretariát Žilinskej diecézy na adresu: „Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina“.

Na stiahnutie