Spoločnosť Kreatim, s.r.o., vyhlásila verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž
návrhov „Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline“.
Účelom súťaže je bolo vybrať autora najvhodnejšieho riešenia prestavby a rekonštrukcie
existujúceho funkcionalistického bytového domu – Ružičkovho domu a návrh novostavby
polyfunkčného bytového domu na mieste existujúceho Domu diecéznej charity ako
spoločného obytného bloku v centre Žiliny.

Vyhodnotenie súťaže

Do súťaže sa prihlásilo sedem autorských kolektívov, pričom všetci splnili predpísané
podmienky.
Dňa 20. júna 2017 zasadla porota a rozhodla o výsledku súťaže.

Prvú cenu v hodnote 5000,- EUR získal návrh A 

Ing. arch. Peter Zibrin, PhD., Ing. arch. Pavol Zibrin, Ing. arch. Ľubomír Kružel ml.
z BratislavyPlusy:
Návrh ponúkol „dospelú“ architektúru a vyvážené riešenie po všetkých stránkach. Bola ocenená kvalita architektúry, rešpektovanie hmotovej skladby, úcta k Ružičkovmu domu a jeho originálne začlenenie do dispozície súboru. Za pozitívum bolo považované riešenie vnútrobloku s osobitnou hmotou administratívnej časti a z developerského pohľadu výborné využitie pozemku s vysokým percentom zelene a zelených striech. Pozitívne bola hodnotená koncepcia vyváženej tehlovej fasády, ktorá nadväzuje na tradíciu podobných fasád v Žiline.
Mínusy:
Riešenie statickej a dynamickej dopravy.

Druhú cenu v hotnote 3000,- EUR získal návrh F

Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch.
Štefan Petras z ateliéru Endorfine, Žilina

Plusy:
Návrh je jednoduchý, racionálny, čistý a primeraný tak z hľadiska samotného objektu ako
i jeho fungovania v priľahlej mestskej štruktúre. Ocenená bola kompaktnosť novostavby,
primeranosť hmôt v pomere k okoliu i rešpektovanie konfigurácie terénu.
Tento návrh patrí k najekonomickejším a najjednoduchšie realizovateľným riešeniam.
Mínusy:
Hoci základná konštrukčná logika vnútorného usporiadania priestorov je prehľadná,
nepresvedčili samotné dispozičné riešenia jednotlivých bytov.
Napriek tomu, že zásobovanie a statická doprava sú navrhnuté v zásade prijateľne, je možné
ich efektívnejšie a presvedčivejšie riešenie.

Tretiu cenu v hodnote 2000,- EUR získal návrh D

Ing. arch. Andrej Šutek, Ing. arch. Eduard Šutek – A. BKPŠ Šutek, Bratislava

Plusy:
Návrh je efektívny a ekonomicky dobre nastavený. Dispozičné riešenia sú úsporné. Návrh
priniesol veľmi efektívny dopravný koncept s napojením na obe ulice, bez nutnosti budovania
vnútorných rámp. Priestorovo i ekonomicky veľmi úsporné riešenie. Za pozitívu bolo
považovaná i reminiscencia kaplnky, ktorá sa kedysi na tomto mieste nachádzala.
Mínusy:
Napriek viacerým pozitívam bol architektonický výraz považovaný za málo konzistentný,
rozpačitý, nepresvedčivý. Používanie množstva rozdielnych materiálov a motívov,
nevyrovnanosť formálnych prvkov, každá fasáda iná. Tažkopádnejšia je aj forma uzavretia
elegantných Scheerových pavlačí.

1. odmena 800,- EUR, návrh G

Ing. arch. Tomáš Kodet, Ing. arch. Martina Kodetová, Prostějov


Plusy:
Návrh je racionálny. Autori rešpektovali pôvodný ideový zámer architekta Scheera. Podoba
prestavby je citlivá, dobre urobená. Kladne bola hodnotená aj práca s prielukou na
Spanyolovej ulici a jej „doblokovanie“.
Mínusy:
Jednoduchý uličný raster fasády vrátane parteru je príliš „matematickým“, monotónnym
opakovaním jedného motívu na celej ploche. V ortogonálnej „plošnej grafike výkresov“
pôsobí dobre, v reálnom uličnom kontexte by výsledok bol už horší. Podobné je to aj
s dvorovou „poprelamovanou“ fasádou, kde naviac zalomenie pôsobí proti konštrukčnej
logike spodných podlaží. Strešné terasy sú v takejto podobe a výmere ťažko využiteľné,
zobchodovateľné a rozumne priraditeľné k bytom.

2. odmena 400,- EUR, návrh B

Ing. Michal Burák, Ing. arch. Dušan Burák, CSc., Tomáš Boroš, Matúš Gomolčák – ateliér
Atrium, Košice

2. odmena 400,- EUR, návrh C

Arq. Humberto Eliash, Ing. arch. Ondřej Bartušek
Spolupráca: Arq. Denisse Laux, Arq. Macarena Gonzáles, Čile – Praha

2. odmena 400,- EUR

Ing. arch. Juraj Jančina, Ing. arch. Jozef Bátor, PhD.
Spolupráca: Tomáš Danko, Jozef Kujonka, Dong The Anh – AK Jančina, Bratislava

LEHOTY SÚŤAŽE

Vyhlásenie súťaže: 23. 03. 2017 o 10.00
Odovzdanie návrhov: 14. 06. 2017 do 15.00
Vyhlasovateľ: Kreatim, s.r.o., Prídavková 41/A, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
Adresa: Predmestská, Žilina
Druh podujatia: Súťaž
Kontakt: Ing.arch. Viera Šottníková
0903 794736
viera.sottnikova@gmail.com

Dátum vyhlásenia súťaže: 23. 03. 2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: 31. 05. 2017 do 24:00 hod.
Termín odovzdania návrhov: 14. 06. 2017 do 15:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 20. – 21. 06. 2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 20. 07. 2017
Lehota na vyplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov

ZLOŽENIE POROTY

Riadny členovia poroty:

závislí na vyhlasovateľovi:

1. Mgr. Robert Krett

nezávislí na vyhlasovateľovi:

2. Ing. arch. Martin Bišťan
3. prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
4. Ing. arch. Alexander Koban
5. Ing. arch. Štefan Moravčík
6. Ing. arch. Martin Pavelek
7. Ing. arch. Tomáš Sobota

Náhradníci poroty:

nezávislí na vyhlasovateľovi:

1. Ing. arch. Júlia Durdyová
2. Ing. arch. Magdaléna Krajčírovičová,
3. Akad. arch. Dušan Voštenák,
závislí na vyhlasovateľovi:
4. Ing. Peter Budinský

Experti poroty:

Ing. Štefan Halvoň, expert na statiku a stavebné konštrukcie
Mgr. Vladimír Majtan, expert na pamiatky a pamiatkové stavby
V prípade potreby si môže porota prizvať ďalších členov.

Súťažné návrhy je možné odovzdať najneskôr 14.06.2017 do 15:00 hodiny na sekretariát Žilinskej diecézy na adresu: „Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, 010 01 Žilina“.

Na stiahnutie

Zámerom je vybudovať polyfunkčný objekt s prevládajúcou obytnou funkciou, pričom jednotlivé byty budú zodpovedať súčasným nárokom a trendom na bývanie. Návrh nových funkcií a kapacít areálu si vyžaduje vyriešiť jeho dopravnú obsluhu a možností odstavovania a parkovania vozidiel obyvateľov a návštevníkov v rámci riešeného územia. Pri návrhu konštrukčných systémov budovy a ich technických riešení je nutné sledovať ako architektonické, tak aj funkčné hľadisko, so zreteľom na maximálnu investičnú a prevádzkovú efektívnosť a jednoduchosť údržby.

 

Nakoľko súčasný stav existujúcich stavieb nie je zhodný, je potrebné nájsť najvhodnejšie riešenie tak z architektonického ako i z ekonomicky efektívneho pohľadu. Očakáva sa, že z architektonického hľadiska a výrazového konceptu bude zachovaný pôvodný Scheerov návrh.

 

Ružičkov dom je od roku 2009 vo vlastníctve Žilinskej diecézy. Pôdorys budovy má nepravidelný tvar sledujúci kontaktné ulice. Pre budovu sú typické pavlače, z ktorých je prístup do bytov, ktorých plocha je pre potrebu existujúcich 12-ich bytov predimenzovaná.

 

Dom diecéznej charity plní svoju charitatívnu funkciu aj v súčasnosti, avšak jeho stavebno-technické a dispozičné riešenie nedáva predpoklady pre ďalšie využitie na vyhlasovateľom požadované nové funkčné využitie. Preto výhodnejším je jeho asanácia a na jeho mieste výstavba nového polyfunkčného domu zodpovedajúceho významu územia v meste, v súlade s požiadavkami a záväznou časťou Územného plánu mesta Žilina.