NAša vízia

Kreatim, s.r.o., sa zaoberá developersko-konzultačnými službami, pričom cieľom spoločnosti je vždy spokojný zákazník. Vďaka strategickým rozhodnutiam dokáže zabezpečiť riešenie projektov od návrhu až po samotnú realizáciu.

Aktivity a služby spoločnosti

Analýza finančného riadenia

Analyzujeme postupy finančného riadenia, výkazníctva a kontrolných procesov, ich optimalizáciu a začlenenie do kompletného procesu finančného riadenia spoločnosti

Cash manažment

Vnášame poriadok do riadenia aktív a pasív

Risk manažment

Analyzujeme devízové, úrokové a komoditné riziká. Ponúkame konzultačnú činnosť v oblasti návrhu hedžingových stratégii a poradenstvo pri vyhodnocovaní cenových ponúk v oblasti hedžingu i kontrolu poskytnutia trhových cien

Controling

Pomáhame s evidenciou devízových, úrokových a komoditných pozícií spoločností a ich preceňovanie. Simulujeme trhový vývoj a vyčíslenie dopadov na hospodárenie spoločnosti

Funding

Optimalizujeme náklady využitím externých zdrojov

Treasury Outsourcing

Ponúkame kompletný Outsourcing Treasury služieb

Prostredníctvom úzkej spolupráce s partnerskými spoločnosťami pôsobí spoločnosť v projektoch

Development

Výstavba nehnuteľností, domov, bytov na území Slovenskej republiky

EPC projekty

(Energy Performance Contracting) – komplexné projekty pre energetickú a prevádzkovú efektívnosť budov s garantovaným výsledkom

Facility management

Technická správa budov, prevádzka, údržba, nepretržitá havarijná služba